Προκήρυξη διαγωνισμού “Υποστήριξη εργασιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ” 25/08/2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας“Υποστήριξη εργασιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ”, προϋπολογισμού  502.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/85d0jcyjtzhgj6e/AADdNnSw7gntyCRJhp_R2dkga

Προκήρυξη διαγωνισμού “Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ” 25/08/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ μετά των προμηθειών και τοποθετήσεων λειτουργικών τους στοιχείων”, προϋπολογισμού  508.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/m20tbmt0uv9j05r/AADzjDzLof9hW1TltqGg6p5Ia

Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης ” 25/08/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση, κατ ομάδα) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης”, προϋπολογισμού 235.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 30%).

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/ut36y9llcz8g6b1/AABWZ6puw6qdNDP0TPCUIAE-a

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια αυτοκινήτων”, προϋπολογισμού 158.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικά τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε εδώ: www.dropbox.com/sh/jb1mik12ny0i2sb/AABYu0ET3OyR0URAYoXwH1ySa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας αδρανών υλικών
Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια αδρανών υλικών”, προϋπολογισμού 46.004,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 14211000-3, 14212200-2

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια αδρανών υλικών. Ποσότητα άμμου λατομείου 300 tn αξίας 2.100,00 ευρώ και ποσότητα θραυστού αδρανούς υλικού λατομείου (ΠΤΠ Ο-150) 5000 tn αξίας 35.000,00 ευρώ. Παράδοση στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑΑ σε ποσότητες βάσει των αναγκών.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται, κατ’ άρθρο, για όλο το διαγωνιστικό πεδίο (εκάστου άρθρου) και όχι για τμήμα αυτού. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΑ στην οδό Βότση αρ. 7 Αγρίνιο (2ος όροφος) την 15η/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A.
Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
www.dropbox.com/sh/dobn3iv11t6nbmq/AABM2iwwhw0oLQ0ezXC4pw5Qa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών”, προϋπολογισμού 38.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, 09211000-1
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων 6.000 lt, πετρελαίου κίνησης 20.000 lt, πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων 6.000 lt συνολικής αξίας 35.000 ευρώ και λιπαντικών 645 lt συνολικής αξίας 3.000,00 ευρώ. Παράδοση ως αναφέρεται στα τεύχη της μελέτης.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
 5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και

πέρα του ενός έτους. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 2. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται, κατ’ άρθρο, για όλο το διαγωνιστικό πεδίο (εκάστου άρθρου) και όχι για τμήμα αυτού. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα.
 3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΑ στην οδό Βότση αρ. 7 Αγρίνιο (2ος όροφος) την 16η/05/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)
 5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 6. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 64.00.00, 64.08.00 και 62.07.03 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.
 7. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 8. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
www.dropbox.com/sh/8cipk3ypy74lz4j/AAAcSXe3pOflM5YYT4FsxbqGa

Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ 02/05/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ”, προϋπολογισμού 144.212,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 15%).

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 45520000-8, 60181000-0, 45510000-5
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Μίσθωση από την ελεύθερη αγορά μηχανημάτων και οχημάτων (μετά χειριστή, οδηγού) για την εκτέλεση / διεκπεραίωση των τεχνικών αναγκαιοτητών που αφορούν στην συντήρηση, επέκταση, έλεγχο και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αγρινίου (ΔΕ Αγρινίου)
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
 5. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.
 7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται, κατ’ άρθρο, για όλο το διαγωνιστικό πεδίο (εκάστου άρθρου) και όχι για τμήμα αυτού.
 8. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή ως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την/τις σύμβαση/σεις βαρύνει την σχετική πίστωση με Κ.Α.: 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 21/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
 5. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης
 6. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διάυγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), στον εθνικό και στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
www.dropbox.com/sh/au1iflqw4zypwju/AAA04ia7uS6CVp0KzVCq8Gzra

Επανάληψη διαγωνισμού «Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου»

Το πρακτικό για την επανάληψη του διαγωνισμού θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/vfy6eykmds2x2td/AAD4m-0kB24GqF5pi3a8clpda

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017

 

Υπηρεσία: Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου”, προϋπολογισμού 84.320,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 15%).
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 79713000-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Φύλαξη των εγκαταστάσεων και των κτιρίων της ΔΕΥΑ Αγρινίου σε σημεία που θα υποδειχτούν στον Ανάδοχο από την ΔΕΥΑΑ. Παρακολούθηση των σημείων/θέσεων των εγκαταστάσεων στα οποία υπάρχει συναγερμός και στα οποία πρέπει να γίνεται έλεγχος σημάτων καθ’ όλο το 24ωρο.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Προσφορές υποβάλλονται για όλο το διαγωνιστικό πεδίο και όχι για τμήμα αυτού.

9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.360,00 ευρώ.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 61.01.01 και 64.98.05 των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

14. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης

15. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διάυγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) και στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/6ovwg4uim9c4pci/AAD5I_TUvIBrN5xyTmJgmDS6a

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου – πολυηλεκτρολύτη”, προϋπολογισμού 74.028,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 24000000-4

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και πολυηλεκτρολύτη όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου 190.000 kgr αξίας 57.000,00 ευρώ και ποσότητα πολυηλεκτρολύτη 1000 kgr αξίας 2.700,00 ευρώ. Παράδοση σε διάφορα σημεία, σε ποσότητες βάσει των αναγκών.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα με δυνατότητα υποβολής προσφορών για κάθε άρθρο ξεχωριστά.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Βότση 7, 2ος όροφος, 30131 Αγρίνιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10η/04/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 25.05.00 και 62.07.02 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. (υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc
Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/cp0t8t8d95er28y/AACdCP2D-9kqPQuLcoFU38nZa