ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου (άρθρο 28

οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της υπηρεσίας (εργασία): «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Συνολικού Προϋπολογισμού 223.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ

28/80, την κοινοτική οδηγία 2004/17/Ε. Κ., το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και τους

κανόνες της σχετικής Νομοθεσίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η χρονική διάρκεια ισχύος

της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και την αξιολόγηση της

Τεχνικής Προσφοράς, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα προκύψει σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή της

οικονομικής προσφοράς των Διαγωνιζομένων καθώς αλλά και την αξιολόγηση της Τεχνικής

Προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή και

σύμφωνα με τα άρθρα 02, 03, 04, 05 αλλά και το άρθρο 20 της Διακήρυξης . Η τελική

αξιολόγηση των προσφορών και της ανάδειξης του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα

κριτήρια αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και της Τεχνικής Προσφοράς, όπως

αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έως την 29η

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00:00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/09/2016 και ώρα

14:00:00μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/09/2016

και ώρα 14:00:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την

05/10/2016 και ώρα 10:00:00π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης

πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγυητική επιστολή ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού της

υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157, Ν4281/2014), ήτοι ποσού 3.600,00 € (τρεις χιλιάδες

εξακόσια ευρώ).
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του

Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Τευχών Διαγωνισμού) υποβάλλοντα ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑ και η συνολική διάρκεια

εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αφορά τις εργασίες και την

λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και του προωθητικού αντλιοστασίου ύδατος

Αγρινίου.

Αγρίνιο 31/ 08/2016

Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Σκορδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

 

Ολόκληρη την διακήρυξη θα την βρείτε εδώ : www.dropbox.com/s/u2srdlihu8q6qsz/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%27%27%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95.%CE%95.%CE%9B.%20%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5%27%27.pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *