Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – Προϋπολογισμός: 180.000,00 €(πλέον Φ.Π.Α. 24%)